Vereniging & Doelstelling

De vereniging

"In een omgeving die streeft naar steeds beter onderzoek, geeft DALAS een gezicht aan alle professionals in de proefdierkunde”.

DALAS is de afkorting van Dutch Association for Laboratory Animal Science. DALAS is opgericht in 2019. Het is een jonge vereniging maar heeft een lange historie. DALAS is ontstaan uit de fusie van twee verenigingen: de Biotechnische Vereniging (BV) en de Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde (NVP).  DALAS  telt ruim 900 leden. De leden zijn werkzaam bij onderzoeks- en onderwijsinstituten van diverse aard.  

Doelstelling 

 • Het bevorderen van de proefdierkunde, in het bijzonder het stimuleren van een zo verantwoordelijk mogelijk proefdiergebruik, mede door het bevorderen van vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven; 
 • Het bevorderen van professionalisering van diegenen die dieren onderzoeken, behandelen en/of verzorgen; 
 • Het bijdragen aan professionele aanbevelingen en richtlijnen, waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties, en het uitdragen daarvan; 
 • Het deelnemen in samenwerkingsverbanden en (koepel)organisaties met verwante doelstelling; 
 • Het bevorderen van verbinding tussen de leden en verbinding met de samenleving.

Commissie Alternatieven

De Commissie Prijs Alternatieven voor Dierproeven roept op tot het indienen van voorstellen voor de

PRIJS ALTERNATIEVEN VOOR DIERPROEVEN

De prijs (maximaal € 3000,--) wordt toegekend aan proefdierverzorg(st)er, biotechnici, analisten, alleen of in samenwerking met anderen, voor een bijzonder initiatief, of praktische ontwikkeling in onderzoek of onderwijs - leidend tot:

- vervanging van dierproeven;
- vermindering van het aantal dieren dat nodig is voor een bepaald doel;
- verfijning van leefomstandigheden, onderzoek of techniek, zoals: huisvesting, voeding of vermindering ongerief;
- of de combinatie van bovenstaande.

De prijs zal tijdens de Biotechnische Dagen worden uitgereikt aan een persoon of groep, die naar het oordeel van de Commissie het beste voorstel heeft ingediend. 

Voorstellen moeten worden ingediend vòòr 15 september a.s. bij de secretaris van de CPAD. De benodigde formulieren kunt u verkrijgen bij de secretaris van de Commissie (B. Frieling)

De Commissieleden:

Catriene Thuring
Marian Verhage
prof. dr. Coenraad Hendriksen (voorzitter)
Harry van Herck
Bas Frieling (secretaris)

Post adres:

B. Frieling
Hambakenwetering 7
5231 DD, Den Bosch
tel: 073-6406700
email: bas.frieling@crl.com 

FELASA

DALAS is namens Nederland lid van de Federation of European Laboratory Animal Science Associations, afgekort FELASA. DALAS heeft daarmee direct toegang tot een actief Europees netwerk op het gebied van de proefdierkunde.

FELASA streeft verantwoord dierexperimenteel onderzoek na met de nadruk op het borgen van dierenwelzijn.

DALAS heeft zitting en stemrecht in FELASA’s Board of Management

Meer informatie over FELASA is te vinden op de website.

Geschiedenis

In 1965 werd de Biotechnische Vereniging opgericht. De BV had als primaire doelstelling: het actief faciliteren van kennisoverdracht tussen proefdierverzorgers en biotechnici onderling. Daarmee heeft de vereniging een belangrijk aandeel geleverd om biotechniek een eigen discipline te laten zijn. 

De Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde werd in dezelfde periode opgericht. De NVP was een verbindende factor tussen onderzoekers werkzaam in het dierexperimentele veld. Middels symposia en deelname aan een Europees netwerk werden inzichten en publicaties rondom dierexperimenteel wetenschappelijk onderzoek gedeeld. 

In 1984 vond de oprichting plaats van de Stichting Proefdierkundige Informatie (SPI). De SPI is verantwoordelijk voor het uitgeven van het vakblad Biotechniek en het Handboek voor Proefdierverzorgers en Biotechnici. Binnen de SPI werd samengewerkt door de BV, NVP en Nederlandse Vereniging voor Dierexperimentencommissies. 

In juni 2016 wordt het FELASA-congres in Brussel gezamenlijk georganiseerd door de BV, NVP en de Belgische zustervereniging BCLAS. Zowel de NVP als de BV uiten de wens om de samenwerking te continueren.  

In september 2017 wordt door de BV en NVP een Startnotitie geschreven waarin wordt geschetst hoe in Nederland één sterke proefdierkundige vereniging waarin de belangen van alle betrokken professionals behartigd worden, er uit zou kunnen zien. Vervolgens worden onderstaande stappen gezet: 

 • September 2018: benoeming kwartiermakers Annet Louwerse en Martje Fentener van Vlissingen (beiden namens de   NVP), Henk Sloetjes en Catriene Thuring (beiden namens de BV); 
 • November 2018: presentatie kwartiermakers tijden de Biotechnische Dagen 2018; 
 • Februari 2019: Ronde Tafel bijeenkomst in Dierenpark Amersfoort. Ongeveer vijftig NVP/BV- leden delen hun ideeën over de fusie van de twee verenigingen; 
 • Maart – Mei 2019: Voorbereiding statuten nieuwe vereniging door kwartiermakers, profielschets voorzitter opstellen etc.; 
 • Mei 2019: algemene ledenvergadering NVP. Unaniem besluit: NVP heft zichzelf op; 
 • Juni 2019: kwartiermakers overleggen met het FELASA-bestuur (Federation of Laboratory Animal Science Associations) in Praag over de nieuwe Nederlandse vereniging; 
 • September 2019: Alle leden van de BV ontvangen de concept statuten van de nieuwe vereniging; 
 • 4 oktober 2019: algemene ledenvergadering BV Dierenpark Amersfoort. 68 leden zijn aanwezig. Met een ruime meerderheid worden de statuten aangenomen. De naam van de vereniging wordt DALAS: Dutch Association for Laboratory Animal Science; 
 • 1 november 2019: Passeren notariële acte DALAS; 
 • 20 november 2019: algemene ledenvergadering tijdens Biotechnische Dagen in Papendal. Benoeming eerste voorzitter DALAS.

Word lid van DALAS

 • Je ontvangt Biotechniek 6 keer per jaar
 • Je krijgt korting bij inschrijving voor de Biotechnische Dagen
 • Mag je deelnemen aan Themadagen
 • Combineer je lidmaatschap met Laboratory Animals voor E25 in 2021
 • Toegang tot het besloten gedeelte van www.dalas.nl
Word lid