Privacyverklaring Dutch Association for Laboratory Animal Science

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die DALAS verwerkt.

Indien je lid wordt/bent van DALAS, of om een andere reden persoonsgegevens aan DALAS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Via een formulier kun je hiervoor toestemming geven. Deze toestemming kun je te allen tijde weer intrekken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. Registratie van bezoekers mag DALAS vanuit de wet Bescherming Persoonsgegevens maximaal 6 maanden bewaren. Bankgegevens die vallen onder de debiteuren- en crediteurenadministratie mag DALAS vanuit de wet op de Rijksbelastingen minimaal 7 jaar bewaren. Als deze bewaartermijn verstreken is of als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel, dan moet DALAS deze gegevens vernietigen. Heb je klachten over de privacy van je gegevens dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder persoonsgegevens. Voor verdere informatie verwijzen wij je door naar artikel 13 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-EU).

Verantwoordelijkheid

DALAS is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. De administratie is bereikbaar via info@dalas.nl

Persoonsgegevens

DALAS verwerkt de volgende - door jou zelf aan ons verstrekte - persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) en werkplek (organisatie en functie). Deze gegevens komen alleen bij de ledenadministratie terecht en zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap. Bovenstaande gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt die afwijken van onderstaande doelen. De betrokkenen mogen te allen tijde deze toestemming intrekken. 

DALAS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Om publicaties (zoals o.a. de Biotechniek en de nieuwsbrief bij je af te leveren, informatie over de DALAS te verspreiden door middel van nieuwsbrieven, het afhandelen van betalingen en het aanmaken van deelnemerslijsten en het boeken van hotelkamers ed. t.b.v.  evenementen waaronder de Biotechnische Dagen. Dit zal gedaan worden op grond van artikel 6, lid1a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-EU).

Bewaartermijnen

DALAS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap worden je persoonsgegevens vernietigd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

DALAS kan je naam, e-mailadres, werkplek en functie verspreiden als onderdeel van een deelnemerslijst bij evenementen georganiseerd door DALAS. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dien je dit aangeven bij de organisatie van het betreffende evenement. Verder verstrekt DALAS persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht dit gebeuren dan zal de betrokkene hierover informatie krijgen volgens artikel 13 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-EU).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de AVG hebben betrokkenen een aantal rechten, zoals het recht op inzien, het overdragen, wijzigen, beperken en verwijderen van de van jouw verwerkte persoonsgegevens. Indien je gebruik wenst te maken van een van deze rechten, kun je hiertoe een verzoek indienen bij DALAS.  

 Wil je gebruik maken van je recht op inzage, bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dalas.nl 

Cookies 

Bij het openen van de site kom je een cookiemelding tegen. Wanneer je deze accepteert dan geef je toestemming dat er een cookie wordt gebruikt. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. Dit zijn alleen functionele cookies voor de werking van de website. 

Beveiligingsmaatregelen 

DALAS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via info@dalas.nl

Wijzigingen 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken. 

Foto’s

Op evenementen zoals de Biotechnische Dagen en de Themadagen zal er gefotografeerd worden, die foto’s kunnen worden gebruikt als illustratie in de Biotechniek, Nieuwsbrief of te zien zijn op de e-screen in de infostand tijdens de Biotechnische Dagen. Je kunt hier tegen bezwaar maken via info@dalas.nl of op het evenement zelf bij de organisatie. Tijdens de evenementen zal er via de zaalvoorzitter gevraagd worden of er mensen zijn die hier bezwaar tegen hebben.

Word lid van DALAS

  • Je ontvangt Biotechniek 6 keer per jaar
  • Je krijgt korting bij inschrijving voor de Biotechnische Dagen
  • Mag je deelnemen aan Themadagen
  • Combineer je lidmaatschap met Laboratory Animals voor E25 in 2021
  • Toegang tot het besloten gedeelte van www.dalas.nl
Word lid